| วัตถุประสงค์ | 1. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ที่สนใจ ภาษาสเปน ได้เข้ามาศึกษา | 2. เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาชม สามารถพูด อ่านและ เขียน ได้อย่างถูกต้อง | 3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ วัฒนธรรม ประเพณี ของคนประเทศสเปนได้ | 4.เพื่อให้ผู้ที่เข้าชมได้เรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง | 1219628dbok9uwn9b.gif

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ที่สนใจ ภาษาสเปน ได้เข้ามาศึกษา

2. เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาชม สามารถพูด อ่านและ เขียน ได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ วัฒนธรรม ประเพณี ของคนประเทศสเปนได้

4.เพื่อให้ผู้ที่เข้าชมได้เรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง

u8.gifph.gif